| Влиянието на гравитацията върху разпространението на електромагнитното лъчение и върху електромагнитните свойства на атомите

Резюме.

В тази уеб страница са представени основите на нова визия за структурата и конструкцията на Вселената – това са някои от идеите, представени в публикациите на Айнщайн и съществуващите експериментални доказателства, които доказват, че не са „неочаквани“, а „необясними“ резултати , а логично следствие от едно фактическо разбиране на физическата реалност във Вселената. Основното значение на мерните единици е отправната точка за дадения анализ на влиянието на гравитацията върху разпространението на електромагнитното лъчение във вакуум и върху електромагнитните свойства на атомите. На базата на дефинициите на мерните единици в системата SI е показано как те се променят в гравитационното поле в районите с равномерна, по-силна и по-слаба гравитация.

(Моделът е представяне на нещо с думи или числа, което може да се използва, за да покаже какво е вероятно да се случи, ако определени факти се считат за верни. Във физиката моделът може да бъде направен за нещо, което често е твърде трудно (или невъзможно) да се види директно.)

Най-важната причина за създаване на нещо ново в науката е обобщаването на натрупаните нови знания и прозрения за приетите теории от гледна точка на по-високо ниво. Съвременните технологии и постиженията на научната мисъл вече са довели до ниво на отхвърляне на много от необяснимите „парадокси“, които всъщност се дължат на фалшиви теории, каквато е специалната теория на относителността. Подвеждащата последователност в логиката на обосновката на специалната теория на относителността е представена в подстраницата „Анализ на статията “За електродинамиката на движещите се тела””, където се анализира статията „On the Electrodynamics of Moving Bodies” (Einstein, 1905).

В част II на тази книга е обоснован и представен нов „Модел на физическата реалност във Вселената“, както и следствието от него – „Тезис за поведението на електромагнитното излъчване в гравитационното поле на Вселената“, който всъщност замества постулата за постоянството на скоростта на светлината. Представеният модел се базира:

•   на гениалната идея на общата теория на относителността, която разчупва възгледа за абсолютността на времето и пространството, въпреки че валидността на уравненията на полето за цялата Вселена в общата теория на относителността е оспорена в в страницата “ПРОБЛЕМ 3: Некоректността на полевите уравнения на Айнщайн в общата теория на относителността”;

•   на публикациите на Айнщайн за влиянието на гравитацията върху разпространението на електромагнитното лъчение, които получават нов смисъл;

•   на съществуващите експериментални доказателства ‒ моделът дава обяснение на всички „неочаквани” и „необясними” резултати от експериментите, свързани с изследването на скоростта на светлината.

Бъдеща перспектива за изследване може да бъде разработването на нови тестове върху основните идеи на модела, като например установяване на увеличаване не само на честотата, но и на дължината на вълната на монохромен светлинен лъч високо в планините. Това ще бъде доказателство за увеличаване на скоростта на светлината във вакуум в регионите, където интензитетът на гравитационното поле е по-слаб.

Ако започнем с общ преглед на Вселената – това е цялото пространство и всичко в него, включително звезди, планети и галактики. Но освен пространството (с материя и без материя), Вселената включва и една невидима част – времето. Небесните тела изкривяват пространството около себе си и участват във формирането и динамиката на цялостното гравитационно поле във Вселената. Силата на гравитационното поле е невъобразимо различна в различните места на Вселената, което обуславя невъобразимо различно изкривяване на пространството, различната плътност на пространството (свиване/разширяване на неговия обем) и енергия, както и различната продължителност на времето. Електромагнитното поле и гравитационното поле съществуват в изкривеното пространство на Вселената. В зависимост от силата на гравитационното поле, електромагнитното поле променя своите характеристики – изменят се и електромагнитните свойства на атомите (честота, дължина на вълната, скорост във вакуум). От своя страна електромагнитното поле участва в образуването на атоми и молекули – участва в образуването на материята във Вселената.

Подстраниците на този сайт са:

•   Отново за първостепенното значение на мерните единици за разбирането на физическата реалност.
•   Анализ на влиянието на гравитацията в райони, където интензитетът на гравитационното поле е равномерен (еднакъв).
•   Анализ на влиянието на гравитацията в райони с по-слаба гравитация;
•   Анализ на влиянието на гравитацията в райони с по-силна гравитация.
Като едно обобщение на представените анализи е страницата „Теорията на всичко” се оказва „Теория на нищото”.

=> към страницата-източник “ТЪКАНТА НА ВСЕЛЕНАТА”