| Поведението на електромагнитното лъчение в локална време-пространствена област

Небесните тела (като Земята) се въртят около осите си в околното, изкривено от самото небесно тяло стационарно пространство на локалната „времево-пространствена област”.

Фигура 9.1. Ротацията на небесно тяло вътре в стационарното пространство
на локалния „време-пространствен домейн

В локалната време-пространствена област „близо до повърхността на Земята“ скоростта на светлината във вакуум (в „земно-центрираната координатна система ECI“) е константа, която съответства на постоянния локален интензитет на гравитационното поле. Обаче в отправната система свързана със земната повърхност „анизотропията на скоростта на светлината“ (разликата в скоростта на светлината в зависимост от посоката на светлинния лъч) е реален факт. Това се дължи на въртенето на небесното тяло в неподвижното „празно пространство“, където се разпространява електромагнитното лъчение. Експериментите „Еднопосочно определяне на скоростта на светлината” в отправната система свързана със земната повърхност несъмнено потвърждават, че измерената скорост на светлината между две фиксирани точки на земната повърхност в посока от „Изток на Запад” е по-висока от измерената скорост на светлината в посока от „Западна на Изток “. Тази разлика съответства на линейната скорост на земната повърхност на тази географска ширина. Това означава, че измерената скорост на светлината в различните отправни системи е различна и се подчинява на Нютоновата механика и Галилеевата теория на относителността. Ето защо разгледаните по-горе експерименти „Еднопосочно определяне на скоростта на светлината“, „Експериментът на Саняк“ и „Експериментът на Микелсън-Гейл-Пиърсън“ всъщност са доказателство, че измерената скорост на светлината в локалната време-пространствена област „близо до повърхността на Земята” не е еднаква за всички инерциални отправни системи.

Драги търсачо на истината! Ще ви бъде интересно да прочетете анализа на статията на Айнщайн „За влиянието на гравитацията върху разпространението на светлината“ (Айнщайн, 1911):
https://physics.bg/home/physics-problems/gravitational-redshift/analysis-of-einsteins-article-on-the-influence-of-gravitation-on-the-propagation-of-light-einstein-1911/

=> to Analysis of the influence of gravitation in regions with weaker gravitation:
https://physics.bg/home/the-fabric-of-the-universe/influence-of-gravitation-on-the-propagation-of-light/analysis-of-the-influence-of-gravitation-in-regions-with-weaker-gravitation/

=> to Analysis of the influence of gravitation in regions with stronger gravitation:
https://physics.bg/home/the-fabric-of-the-universe/influence-of-gravitation-on-the-propagation-of-light/analysis-of-the-influence-of-gravitation-in-regions-with-stronger-gravitation/

=> към основната уеб-страница