ТЪКАНТА НА ВСЕЛЕНАТА

Резюме:

В тази уеб страница е представена нова визия за физическата реалност във Вселената, която обяснява всички „неочаквани“ и „необясними“ резултати от най-известните експерименти, свързани с поведението и измерването на скоростта на светлината във вакуум в региона “близо до земната повърхност”.
Пространството във Вселената е средата на съществуване на гравитационното поле и електромагнитното поле. Различният интензитет на гравитационното поле определя различно поведение на електромагнитното лъчение. Новата визия за физическата реалност разглежда Вселената в два аспекта ‒ локален и глобален. Той определя поведението на електромагнитното лъчениев два аспекта ‒ вижте подстраниците „Поведението на електромагнитното лъчение в локална време-пространствена област с еднакъв интензитет на гравитационното поле“ и „Поведение на електромагнитното лъчение в глобалната физическа реалност на Вселената“.
Време-пространственият домейн „Локална физическа реалност“ е всеки време-пространствен домейн с практически еднакъв (равномерен) интензитет на гравитационното поле (както близо до повърхността на всяко небесно тяло), където основните единици за време и пространство (дължина) могат да се считат за константни. Нашата локална физическа реалност може да се нарече „близо до повърхността на Земята“.
Глобалната физическа реалност на пространство-времето във Вселената всъщност е безкрайният набор от локални време-пространствени домейни сред небесните тела (и на повърхностите на небесните тела). Като цяло, различните локални времево-пространствени области са с различен интензитет на гравитационното поле.

_____________________________

Пространството във Вселената всъщност е средата, в която съществуват гравитационното поле и електромагнитното поле. Електромагнитното поле е по-скоро фактор за образуването на материята (веществата) на „микрониво“, докато гравитационното поле е определящо за формирането на структурата на материята на „макронивото“ във Вселената. И двете полета изкривяват и „свиват” пространството на микро- и макрониво. Поведението и характеристиките на електромагнитните вълни се променят в области с различен интензитет на гравитационното поле.

Съдържанието на тази уеб страница е:

1. Поведението на електромагнитното лъчение в локална време-пространствена област.

2. Поведението на електромагнитното лъчение в глобалната физическа реалност на Вселената.

3. Влиянието на гравитацията върху разпространението на електромагнитното лъчение и върху електромагнитните свойства на атомите

3.1. Отново за първостепенното значение на измервателните единици за разбирането на физическата реалност.

3.2. Анализ на влиянието на гравитацията върху разпространението на светлината в области, където интензитетът на гравитационното поле е еднакъв (равномерен).

3.3. Анализ на влиянието на гравитацията върху разпространението на светлината в райони с по-слаба гравитация.

3.4. Анализ на влиянието на гравитацията върху разпространението на светлината в райони с по-силна гравитация.

4. Неопределеността в макросвета (нивото на Вселената.

5. „Теорията на всичко“ се оказва „Теория на нищото“.

=> Към главната страница “ТЕОРИЯTA НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И КОСМОЛОГИЯTA”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *